Health Systems Trust

Isishwankathelo se-90-90-90 Umqulu wesi-4: Ukuba sempilweni kwam, ukuba sempilweni kwethu: Isikhokelo samalungu asekuhlaleni malunga nempilo elungileyo kwanokuzigcina usempilweni xa unesifo sexesha elide (chronic illness)

Author
Health Systems Trust

Ukuba sempilweni lilungelo lethu singabantu. Zininzi izinto esingazenza singabantu kwakunye nabahlali ukuzigcina sisempilweni kangangoko. Oku kuya kuqinisekisa ukuba singakwazi ukuphila impilo ende enolonwabo kwaye sinakekele abo sibathandayo.

Izifo ezifana neHIV ne-AIDS, isifo sephepha (TB), uxinzelelo oluphezulu lwegazi (‘ihigh-high’) nesifo seswekile (‘iswekile’) zingasenza ukuba sigule kakhulu, kwaye ukuba ngaba akukho nyango silufumanayo, singade sife ngenxa yezi zifo.

Include in home page features rotation
Off

The 90-90-90 Compendium Umqulu wesi-4: Impilo yami impilo yethu indlela yokuphila yomphakathi neyoqhubeka nempilo enhle kunezifo zembelesela

Author
Health Systems Trust

Ukuba nempilo kuyilungelo lethu njengabantu. Kunezinto eziningi esingazenza njengabantu ngabodwana kanye nemiphakathi ukuze sihlale siphile ngendlela esingakwazi ukuthi senze ngayo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi singakwazi ukuphila impilo ende futhi enentokozo nokuthi singakwazi ukunakekela abathandiweyo kithi/ bethu.

Izifo ezifana Negciwane Lesandulela Ngculazi kanye Nesifo Sengculazi, isifo sofuba (TB), ukuphakama komfutho wegazi (i-‘high-high’) kungenza ukuthi umuntu agule kakhulu, futhi uma singatholi ukwelashwa, singabulawa yilezi zifo.

Include in home page features rotation
Off

The 90-90-90 Compendium Volume 4: The role of communities and individuals in combatting the epidemic

Author
Health Systems Trust

This volume of Health Systems Trust’s 90-90-90 Compendium offers a handy resource for community health workers and caregivers, community-based and faith-based organisations, and other networked associations, to share with community members about their role in combating the HIV epidemic.

Include in home page features rotation
Off

The 90-90-90 Compendium Volume 4: Healthy me, healthy us: a guide for community members about good health and staying healthy with chronic illness

Author
Health Systems Trust

This volume of Health Systems Trust’s 90-90-90 Compendium offers a handy resource for community health workers and caregivers, community-based and faith-based organisations, and other networked associations, to share with community members about good health and staying healthy with chronic illness.

Include in home page features rotation
Off

The 90-90-90 Compendium Volume 2: Clinicians’ Guide

Author
Health Systems Trust

The purpose of this guide is to provide a resource for clinicians on the ground who manage HIV and TB clients on a daily basis. The guide presents the tools and knowledge required to ensure that clients are offered the best quality of service, and will also enable the health facility to move towards achieving the 90-90-90 targets. This guide does not replace any national policies or guidelines, but is intended to assist with translating policy into practice.

Include in home page features rotation
Off

The 90-90-90 Compendium Volume 1: An Introduction to 90-90-90 in South Africa

Author
Health Systems Trust

This first volume of the 90-90-90 Compendium is targeted at a wide range of readers in South Africa, including community members and/or politicians with no medical background. It is designed to assist all health sector role-players in understanding the context of the 90-90-90 strategy, as developed by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), and then the process for achieving the strategy’s targets.

Include in home page features rotation
Off

Health Systems Trust

Health Systems Trust (HST) is a leading force in the South African public health arena. Established in April 1992 on the brink of democracy in South Africa, HST has played a significant role in the evolution of the new national health system. With a founding mandate to support the development of the post-apartheid health system, HST’s scope of operation ranges from regional and national levels, through provinces, districts and facilities and into communities, and is expanding into the southern African region.

Physical address
34 Essex Terrace, Westville, Durban, 3630
Email address
Telephone code and number
+27(0)31 266 9090
Facebook
https://www.facebook.com/HealthSystemsTrust/
Twitter
https://twitter.com/HST_health
Include in home page features rotation
Off
Subscribe to Health Systems Trust