The 90-90-90 Compendium Umqulu wesi-4: Impilo yami impilo yethu indlela yokuphila yomphakathi neyoqhubeka nempilo enhle kunezifo zembelesela

Health Systems Trust

Ukuba nempilo kuyilungelo lethu njengabantu. Kunezinto eziningi esingazenza njengabantu ngabodwana kanye nemiphakathi ukuze sihlale siphile ngendlela esingakwazi ukuthi senze ngayo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi singakwazi ukuphila impilo ende futhi enentokozo nokuthi singakwazi ukunakekela abathandiweyo kithi/ bethu.

Izifo ezifana Negciwane Lesandulela Ngculazi kanye Nesifo Sengculazi, isifo sofuba (TB), ukuphakama komfutho wegazi (i-‘high-high’) kungenza ukuthi umuntu agule kakhulu, futhi uma singatholi ukwelashwa, singabulawa yilezi zifo.

INingizimu Afrika seyivume umgomo we-90-90-90 ngokuphathelene nalezi zifo. Lokhu kuchaza ukuthi uma u-90% (abantu abayisishiyagalolunye kwabayi-10) wabantu Abanegciwane Lesandulela Ngculazi kanye neSifo Sofuba bazi isimo sabo, belashwe futhi baqhubeke nokwelashwa, lokhu kuzosiza ukuvimbela ukusabalala kwezifo kanye nokugcina abantu bephilile.

November 15, 2018
Year of publication
2018
Resource types
Programmatic guidance, Tools
Countries
Tags
Health Systems Trust, 90-90-90 targets, caregivers, community-based organizations, community health workers (CHWs), faith-based organizations (FBOs)

Similar Resources

This volume of Health Systems Trust’s 90-90-90 Compendium offers a handy resource for community health workers and caregivers, community-based and faith-based organisations, and other networked associations, to share with community members about their role in combating the HIV epidemic.

This guide is one of a series of good practice guides, and contains information, strategies and resources to help HIV programmers implement HIV programming for adolescents.

This first volume of the 90-90-90 Compendium is targeted at a wide range of readers in South Africa, including community members and/or politicians with no medical background.

Ukuba sempilweni lilungelo lethu singabantu. Zininzi izinto esingazenza singabantu kwakunye nabahlali ukuzigcina sisempilweni kangangoko. Oku kuya kuqinisekisa ukuba singakwazi ukuphila impilo ende enolonwabo kwaye sinakekele abo sibathandayo.

Integrating high-quality nutrition care, support, and treatment (NCST) services into service delivery platforms for HIV and tuberculosis (TB) requires providing healthcare workers with guidelines, job aids, and monitoring tools to facilitate effective prevention and treatment of malnutrition.

The purpose of this guide is to provide a resource for clinicians on the ground who manage HIV and TB clients on a daily basis.

South Africa has implemented a community-based HIV programme (CBHP) in its primary healthcare (PHC) re-engineering strategy that aims to improve public healthcare delivery.

The manual is designed for volunteer peer educators (VPEs), drama interns, members of youth action clubs (YACs), teenage mother’s clubs and community stakeholders and for the implementation of SRH lessons and drama outreach through a gender lens.

Information from community-based health programs is important for understanding what HIV programs are doing to test, treat, and retain in care people who are living with HIV.

These khutbah and sermon guides were developed to empower religious leaders with the tools and skills to reach their congregations with key messages on pediatric HIV transmission and prevention; stigma and discrimination; and treatment, care, and support; as well as male involvement in the HIV…